MALTI - ENGLISH

KNISJA EVANĠELIKA TRINITA'
Knisja Evangelika Trinita'
Dwarna
MIN AĦNA

Qabel xejn aħna Nsara, dixxipli tal-Mulej Ġesù Kristu. Nemmnu fih b’qalbna kollha u rridu ngħixu għalih. Jgħidulna “Evanġeliċi” għax nibnu l-fidi tagħna fuq it-tagħlim tal-Iskrittura biss.

Aħna niltaqgħu bħala kommunità biex inqimu ’l Alla u ngħinu lil xulxin fil-mixja tagħna. Nagħrfu wkoll il-knejjes Kristjani mxerrdin mal-erbat irjieħ tad-dinja. Għalkemm jissemmew b’ismijiet u laqmijiet diversi, u minkejja d-difetti tagħna lkoll, il-Kristjani huma lkoll aħwa u familja waħda għax għandna Missier wieħed, Mulej wieħed u Spirtu wieħed.

X'NAGĦMLU

Fil-laqgħat tagħna nkantaw għanjiet u tifħir lill-Mulej, nitolbu flimkien, naqraw mill-Bibbja u nisimgħu l-Kelma t’Alla pritkata. Kull nhar ta’ Ħadd niċċelebraw l-Ikla tal-Mulej billi naqsmu bejnietna l-ħobż u l-inbid b’tifkira tas-sagrifiċċju ta’ Kristu għall-maħfra tad-dnubietna. Il-knisja tagħna hi ċkejkna iżda x-xirka bejnietna hi ħelwa tassew.

Għalina l-fidi Kristjana hi attitudni u impenn għall-ħajja kollha, mhux biss waqt li niltaqgħu l-knisja, imma wkoll meta nkun id-dar, fuq ix-xogħol u kullimkien. Irridu ngħixu konxji tal-preżenza t’Alla magħna f’kull ħin u kullimkien.

Aħna nistinkaw biex inxandru l-Evanġelju, speċjalment fost il-Maltin u l-Għawdxin. Ma nistgħux ma naqsmux ma’ kulħadd il-Bxara t-Tajba li biha ksibna l-paċi m’Alla u l-ferħ li ma jitfissirx bil-kliem.

X'NEMMNU

Aħna nemmnu fit-Trinità Mqaddsa, Alla wieħed fi tlett Persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, kif nistqarru fil-Kredu.

Nemmnu f’Ġesù Kristu, l-Iben waħdieni u etern t’Alla, natura waħda mal-Missier, li bih sar kollox.

Għas-salvazzjoni tagħna l-Iben t’Alla sar bniedem u twieled mill-verġni Marija.

Ġesù miet għal dnubietna fuq is-salib, qam mill-mewt, u tela’ s-sema fejn qiegħed jidħol għalina u jsaltan fil-glorja.

Nemmnu li s-salvazzjoni hi grazzja b’xejn t’Alla, u nirċivuha permezz tal-fidi fi Kristu, u mhux bil-merti tal-opri tagħna.

Alla sejħilna għall-qdusija, imħabba, ġustizzja u opri tajba, bl-għajnuna ta' l-Ispirtu s-Santu li jgħammar fina.

Il-Mulej Ġesù se jerga’ jiġi bis-setgħa u l-glorja, biex iqajjem il-mejtin kollha, għall-kundanna tal-ħżiena fl-Infern, u biex jippremja lill-ġusti u jdaħħalhom fl-hena tal-Ġenna għal dejjem.

EVANĠELIĊI

Nissejħu ‘evanġeliċi’ għax smajna u ħaddanna l-evanġelju ta’ Sidna Ġesù Kristu -- l-Aħbar it-Tajba miktuba fil-Bibbja Mqaddsa. Emminnih għax konvinti li huwa veru, il-messaġġ t’Alla għalina.

L-evanġelju hu messaġġ ta’ salvazzjoni. Għarafna l-qagħda miskina, marida u mjassra ta’ ruħna. Ħadna d-dnub bis-serjetà u bżajna mill-konsegwenzi li jġib miegħu. Qtajna jiesna li kapaċi neħilsu minnu b’ħilitna.

Fl-evanġelju sibna tama ġdida, tama msejjsa fuq l-Iben t’Alla li l-Missier bagħat biex jeħles il-poplu tiegħu minn dnubiethom. Sar bniedem, għix f’ubbidjenza perfetta, miet għal dnubietna, u qam rebbieħ fuq il-mewt. Emminna fih u afdajna s-salvazzjoni ta’ ruħna f’idejh.

Alla ħafrilna, tana qalb ġdida, għamilna wliedu, u qiegħed jgħammar fina bl-Ispirtu s-Santu biex jibdilna fix-xbieha ta’ Ibnu.

Irridu nitgħallmu nobdu u nħobbu aktar u aktar. Irridu nitgħallmu nafdawh f’kollox, fis-sabiħ u l-ikraħ tal-ħajja. Irridu nittamaw bis-sħiħ fi Kristu, li wara dan il-pelleġġrinaġġ qasir, għad inkunu miegħu għal dejjem.

Għalhekk ‘evanġeliċi’! Għax bl-evanġelju iltqajna ma’ Kristu, u fih sibna l-maħfra u l-ħajja ta’ dejjem. Lil Alla waħdu glorja issa u għal dejjem!

SOLA SCRIPTURA u SOLA FIDE

Aħna l-evanġeliċi nużaw dawn iż-żewġ frażijiet bil-latin biex nesprimu l-konvinzzjoni tagħna fuq l-awtorità unika tal-Iskrittura u fuq il-fidi bħala l-mezz suffiċjenti għall-ġustifikazzjoni. Imma x'irridu nfissru eżattament?

Sola Scriptura (l-Iskrittura biss) hi affermazzjoni li l-Bibbja, l-Kelma t'Alla miktuba hija l-unika reġola infallibbli għall-knisja u  għandha l-ogħla awtorità.

Ma tfissirx li l-mexxejja tal-knisja m'għandhomx awtorità wkoll, jew li t-tradizzjoni m'għandha ebda valur, jew li kull tradizzjoni hi ħażina. Lanqas tfisser li kull Kristjan jista' jfisser il-Bibbja kif iffettillu, jew li m'għadux bżonn il-knisja.

Sola Scriptura tfisser li kulħadd, il-mexxejja u l-membri kollha tal-knisja, għadhom jissottomettu ruħhom għall-awtorità tal-Kelma, biex it-tagħlim tagħna jkunu jogħġbu 'l Alla u biex minnha nixorbu l-ilma għall-ħajja ta' dejjem, mingħajr ma nikkontaminawh bit-tagħlim u l-filosofija umana.

Sola Fide (bil-fidi biss) hi stqarrija li s-salvazzjoni hi grazzja, għotja b'xejn t'Alla, li nirċevuha bil-fidi, u mhux bi ħlas għall-opri jew mertu tagħna.

Ma tfissirx li kull min jgħid li jemmen, u li ħajtu hi xotta u bla frott ta' għemil tajjeb, jew dominata bid-dnub, hu tassew salvat, jew li fidi mejta tista' qatt issalva lil xi ħadd. Lanqas tfisser li l-fidi hi l-unika virtu tal-Kristjan, anzi hi dejjem msieħba ma' virtujiet oħra bħall-imħabba u t-tama.

Sola Fide tfisser li aħna nies ħatja u bla fejda, u li l-unika fiduċja tagħna biex inkunu meqjusin ġusti quddiem Alla huwa biss Ġesù Kristu u d-demm li xerred għalina. Alla jgħoddna ġusti minħabba Ibnu Ġesù u dak li għamel għalina hu.

CONTACT - KUNTATT

Pastor Paul Mizzi
E: knisjaevangelika@yahoo.com

Knisja Evanġelika Trinita'
PO Box 9 Luqa
Malta LQA 1000.

ADDRESS - INDIRIZZ

Knisja Evanġelika Trinita'
Triq Misraħ il-Barrieri Msida

Direzzjonijiet - Directions

© 2012 - 2017 Knisja Evanġelika Trinità