MT | EN

Knisja Evangelika Trinita

DħulDwarnaRiżorsi e-BooksLaqgħat

Dwarna

Min Aħna

Qabel xejn aħna Nsara, dixxipli tal-Mulej Ġesù Kristu. Nemmnu fih b’qalbna kollha u rridu ngħixu għalih. Jgħidulna “Evanġeliċi” għax nibnu l-fidi tagħna fuq it-tagħlim tal-Iskrittura biss.

Aħna niltaqgħu bħala knisja biex inqimu ’l Alla u ngħinu lil xulxin fil-mixja tagħna. Nagħrfu wkoll il-knejjes Kristjani mxerrdin mal-erbat irjieħ tad-dinja. Għalkemm jissemmew b’ismijiet u laqmijiet diversi, u minkejja d-difetti tagħna lkoll, il-Kristjani huma lkoll aħwa u familja waħda għax għandna Missier wieħed, Mulej wieħed u Spirtu wieħed.

X'Nagħmlu

Fil-laqgħat tagħna nkantaw għanjiet u tifħir lill-Mulej, nitolbu flimkien, naqraw mill-Bibbja u nisimgħu l-Kelma t’Alla pritkata. Kull nhar ta’ Ħadd niċċelebraw l-Ikla tal-Mulej billi naqsmu bejnietna l-ħobż u l-inbid b’tifkira tas-sagrifiċċju ta’ Kristu għall-maħfra tad-dnubietna. Il-knisja tagħna hi ċkejkna iżda x-xirka bejnietna hi ħelwa tassew.

Għalina l-fidi Kristjana hi attitudni u impenn għall-ħajja kollha, mhux biss waqt li niltaqgħu l-knisja, imma wkoll meta nkun id-dar, fuq ix-xogħol u kullimkien. Irridu ngħixu konxji tal-preżenza t’Alla magħna f’kull ħin u kullimkien.

Aħna nistinkaw biex inxandru l-Evanġelju, speċjalment fost il-Maltin u l-Għawdxin. Ma nistgħux ma naqsmux ma’ kulħadd il-Bxara t-Tajba li biha ksibna l-paċi m’Alla u l-ferħ li ma jitfissirx bil-kliem.

X'Nemmnu

Fil-qosor, aħna nistqarru dawn il-veritajiet:

  • It-Trinità Mqaddsa, Alla wieħed fi tlett Persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, kif nistqarru fil-Kredu.

  • Ġesù Kristu, l-Iben waħdieni u etern t’Alla, natura waħda mal-Missier, li bih sar kollox, li għas-salvazzjoni tagħna sar bniedem u twieled mill-verġni Marija.

  • Ġesù miet għal dnubietna fuq is-salib, qam mill-mewt, u tela’ s-sema fejn qiegħed jidħol għalina u jsaltan fil-glorja.

  • Is-salvazzjoni hi grazzja b’xejn t’Alla, u nirċivuha permezz tal-fidi fi Kristu, u mhux bil-merti tal-opri tagħna.

  • Alla sejħilna għall-qdusija, imħabba, ġustizzja u opri tajba, bl-għajnuna ta' l-Ispirtu s-Santu li jgħammar fina.

  • Il-Mulej Ġesù se jerga’ jiġi bis-setgħa u l-glorja, biex iqajjem il-mejtin kollha, għall-kundanna tal-ħżiena fl-Infern, u biex jippremja lill-ġusti u jdaħħalhom fl-hena tal-Ġenna għal dejjem.